Monday, November 4, 2013

INFLUENŢA SOCIETĂŢILOR CULTURALE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL ROMÂNESC DIN SECOLUL AL XIX – LEA

ANUL / YEAR III / NR. 11 / 2013. 10-12
Muzică / Music, Rubrica / Box: Articole - Studii / Articles – Studies
2014.11.04 Luni / Monday
Oradea, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Arte - Universitatea din Oradea
Autor / Author: Mihaela Brazdă
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-braza-mihaela.html
Redactor / Editor: Anca Spătar
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-spatar-anca.html

INFLUENŢA SOCIETĂŢILOR CULTURALE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL ROMÂNESC DIN SECOLUL AL XIX – LEA

L’INFLUENCE DES SOCIÉTÉS CULTURELLES SUR L’ENSEIGNEMENT MUSICAL ROUMAIN AU XIXe SIECLE

Mots clés:

societés culturelle, enseignement musical

Cuvinte cheie:

societăți culturale, educație muzicală

Résumé:

Marqué par une puissante effervescence créative, le XIXe (dixneuvieme) siècle a enregistré, dans l’histoire de la culture et de l’art roumains, de nombreux progrès. Ainsi, la création des sociétés culturelles a eu un rôle décisif, en cela qu’elles représentent non seulement des formes spécifiques d’affirmation de la culture nationale, mais aussi de vrais promoteurs de l’enseignement musical roumain. Les initiatives que l’on a prises dans ce domaine s’inscrivent, à côte de l’apparition d’une littérature théorique musicale et didactique, dans les courants progressistes de pensée de l’epoque, favorisés par les grands évènements sociaux du siècle.
*
Procesul de reconstituire a elementelor de artă, lărgirea orizontului retrospectiv, constituie demersuri necesare atât pentru cunoaşterea unor realităţi anterioare cât şi pentru păstrarea tradiţiilor, pentru realizarea unor continuităţi acolo unde acestea se dovedesc a fi benefice.
În ceea ce priveşte secolul al XIX-lea, putem vorbi despre o perioadă de deosebită efervescenţă creatoare în istoria culturii şi artei româneşti. Alături de literatură, de teatru şi pictură, muzica românească din acest secol se integrează în tendinţele generale ale epocii, oglindind într-un mod specific principalele evenimente ale timpului. Ea prezintă, pe lângă trăsăturile fundamentale de unitate, specific naţional, originalitate, o serie de particularităţi strâns legate de condiţiile istorice în care a apărut. Se face puternic simţită tendinţa de înlăturare a influenţelor muzicii orientale, de înlocuire a unor practici devenite anacronice cu muzica europeană din prima jumătate a secolului amintit.
Printre primele iniţiative menite să contribuie la dezvoltarea învăţământului muzical se înscrie cea luată de Dinicu Golescu, care, „după ce înfiinţase sub direcţia distinsului profesor şi patriot, Florian Aaron o bună şcoală românească la moşia sa din judeţul Muscel, adusese de la Sibiu şi un dascăl de muzică căruia îi încredinţase instrucţiunea instrumentală a doi scripcari, doi flautişti, un oboist, un fluieraş, doi trâmbiţaşi un toboşar şi un ţambalist”. [1] Interesul pentru învăţământul muzical se lărgeşte treptat, paralel cu procesul de dezvoltare a artei profesioniste şi de răspândire a lucrărilor marilor maeştri ai clasicismului. Acest fapt avea să fie ilustrat de George Breazul, care referindu-se la darea de seamă asupra stării muzicii în Moldova, apărută în 1821 în „Allgemeine musikalische Zeitung" (Leipzig), afirma că în amintita lucrare se preciza faptul „că se învaţă pianul în aproape toate clasele de mijloc şi că uneori moldovencele execută cele mai frumoase sonate, că profesorii de muzică sunt străini, că străinii cântă la baluri şi petreceri după moda europenească. Printre profesorii străini aflaţi la Iaşi sau Bucureşti, care s-au stabilit definitiv în ţara noastră, sînt menţionaţi : Francisc Serafin Caudella, Franҫois Roujiţki, Ioan Andrei Wachmann, Ludovic Wiest, Henri Ehrlich etc. În mai multe documente sunt menţionate diferite formaţii orchestrale de tip apusean, care interpretau piese de salon: menuetul, poloneza, mazurca, , valsul etc”. [2]
Treptat, influenţele muzicii europene aveau sa se extindă şi în domeniul învăţământului muzical, al vieţii de concert, al primelor încercări de compoziţie, al spectacolelor teatrale însoţite de muzică. Pe plan artistic, unul dintre cele mai importante roluri îl are apariţia societăţilor culturale, forme specifice de afirmare a culturii naţionale, de pregătire a unor cadre în domeniul literaturii, teatrului şi muzicii. În 1833, Ion Cîmpineanu şi Ion Heliade Rădulescu iau iniţiativa întemeierii în Bucureşti a Societăţii filarmonice care promova muzica vocală şi instrumentală, militând totodată pentru formarea unui teatru naţional. Pe lângă această Societate se deschide o şcoală de muzică vocală şi instrumentală, a cărei conducere este preluată de Ioan Andrei Wachmann.
Iniţiative asemănătoare se semnalează şi în Moldova, unde, în 1836, cărturarii din Iaşi pun bazele unei asociaţii muzicale intitulate Conservatorul filarmonic-dramatic. În fruntea acestei societăţi se aflau Ştefan Catargul, Gh. Asachi şi Vasile Alecsandri.
În Iaşi sînt cunoscute şi alte asociaţii cărora le revine un merit de seamă în educarea muzicală a publicului. Printre acestea, merită amintite Asociaţia Harmonia (1864), alcătuită din instrumentişti, Societatea filarmonică-muzicală (1868), Societatea lirică (1880), Societatea Amicii artelor (1884).
Cea mai importantă asociaţie corală din Iaşi a fost Corul mitropolitan, dirijat de Gavriil Musicescu, înfiinţat în jurul anilor 1876-1877, prin reunirea a trei formaţii corale bisericeşti. Această asociaţie a promovat, pe lângă creaţia autohtonă, un număr important de capodopere ale artei universale. Printre compozitorii prezenţi în repertoriu figurau: Palestrina, Haendel, Cherubini, Weber, Wagner, Brahms.
Învăţământul muzical se dezvoltă şi în Transilvania, prin asociaţii şi şcoli speciale. Astfel trebuie amintit faptul că Societatea muzicală clujeană, înfiinţată în anul 1818, includea o şcoală specială de canto şi vioară. Din 1837, această şcoală avea să primească denumirea de Conservator, jucând un rol deosebit de important în formarea tuturor muzicienilor absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ. Printre disciplinele predate aici putem enumera: canto, vioară, pian, violoncel, contrabas, teoria muzicii (1877), armonia (1880), istoria muzicii, canto coral etc.
Învăţământul muzical pătrundea în primele decenii ale secolului al XIX-lea şi în casele particulare ale oamenilor înstăriţi unde erau aduşi educatori şi profesori din străinătate, care predau lecţii de pian fiilor şi fiicelor de boieri, negustori şi târgoveţi. În această fază, amatorismul a jucat un rol po­zitiv în cultivarea gustului pentru muzică.
Tot în Transilvania putem aminti faptul că intelectualitatea română cu idei înaintate intenţiona crearea unei societăţi culturale care să cuprindă personalităţi de seamă din toată ţara. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea numeroasele societăţi culturale din Transilvania şi Banat, (Braşov, Sibiu, Lugoj etc.) promovau idealurile epocii, sprijineau afirmarea elementelor originale de cultură. Astfel putem menționa: Reuniunea română de gimnastică şi cântări din Braşov (1874) şi Reuniunea română de muzică din Sibiu (1878) care cuprindeau un repertoriu variat, format din cântece populare, piese corale germane sau italiene, cu texte traduse în limba română, operete şi muzică bisericească.
Revenind la învăţământul muzical promovat în Bucureşti trebuie să amintim faptul că în perioada cât a funcţionat (1845—1864), Aşezământul corului cântăreţilor bisericii domneşti de la Curtea Veche a avut mai multe denumiri : „Corpul coral", „Aşezământul coral", „Institutul corpului coral" etc. Activitatea de bază era însă aceeaşi: învăţarea cântărilor bisericeşti, scrierea notelor, regulile teoretice muzicale şi principiile de armonie. Treptat s-a introdus şi muzica instrumentală: la început vioara, iar după 1860, când Aşezământul a devenit şcoală de belcanto, se studiau şi pianul, violoncelul, viola, contrabasul etc.
În perioada amintită au existat şi alte iniţiative menite să determine înfiinţarea unei instituţii de învăţămînt cu un profil corespunzător. Astfel, în 1850 Costache Caragiale preconiza înfiinţarea unui „Conservatoriu pregătitor". În anul 1863 a fost organizat un Institut de muzica vocală şi o Şcoală de muzică instrumentală, iar în martie 1864 se înfiinţa institutul denumit Internatul corului vocal cu două secţii „Şcoala de muzică instrumentală" (director, Alexandru Flechtenmacher) şi „Corul ceremonial" (director, Grigore Manciu).
Organizarea învăţământului muzical avea să se desăvârşească în anul 1864, cînd apare Regulamentul pentru Conservatorul de muzică şi declamaţiune, care prevedea existenţa Conservatorului alcătuit din două şcoli: una la Bucureşti şi alta la Iaşi. Printre altele, în regulament este stipulat şi scopul acestui lăcaş de cultură: „de a forma artişti români în muzica bisericească, instrumentală, vocală şi în arta dramatică şi de a lucra cu toate mijloacele la întinderea şi îmbunătăţirea gustului muzical".[3]
La Bucureşti, Conservatorul este condus de Alexandru Flechtenmacher, muzician de prestigiu, iar la Iaşi, de către Francisc Serafin Caudella, tatăl compozitorului Eduard Caudella. Disciplinele predate (solfegiu, vioară, pian, declamaţie, canto, cor, armonie) au asigurat o temeinică pregătire elevilor, profesorii - animatori ai vieţii muzicale - străduindu-se să asigure învăţământului un nivel corespunzător.
Profesorii titulari ai catedrelor Conservatorului din Bucureşti erau: Alexandru Flechtenmacher, Grigore Mănciulescu (Manciu), Matei Millo (profesor de declamaţiune), Eduard Wachmann, Arhimandritul Vissarion. Printre profesorii conservatorului din Iaşi pot fi enumeraţi: Francisc Serafin Caudella, G.T. Burada, Constantin Gros, Eduard Caudella, Pietro Mezzetti.
Paralel cu organizarea învăţământului muzical sporeşte şi interesul pentru problemele didacticii muzicale. Până în secolul XIX existau unele încercări de teoretizare a elementelor muzicii, datorate lui Dimitrie Cantemir, lui Franz Joseph Sulzer, de adaptare a notaţiei bizantine la specificul limbii române. Preocuparea pentru elaborarea unor lucrări teoretice în limba română sporeşte în secolul XIX, ca urmare a necesităţilor impuse de învăţământ. Astfel cartea intitulată Principiuri generale de muzică evropenească modernă, scrisă de Ioan Andrei Wachmann în anul 1846, este considerată prima lucrare teoretică apărută în spiritul muzicii apusene. Merită menţionate şi lucrările: Noţiuni generale de muzică, de Eduard Wachmann (1877), Curs de musică vocală pentru uzul şcoalelor secundare de ambele sexe, de Gavriil Musicescu (1877) şi Principii de muzică, de Teodor T. Burada, scrisă în perioada 1877 - 1901, Despre mecanismul vocal, de George Stephănescu, tipărită în 1896, toate adâncind problemele teoretice şi practice ale muzicii.
Ca o concluzie, putem afirma că iniţiativele luate în domeniul înfiinţării societăţilor culturale, organizarea învăţământului de specialitate, acţiunile legate de sistematizarea şi românizarea cântărilor bisericeşti, înflorirea vieţii cultural-artistice a oraşelor, dezvoltarea literaturii teoretice muzicale şi didactice se înscriu în curentele progresiste ale vremii, favorizate de marile evenimente sociale ale secolului XIX.
Bibliografie:
Brâncuşi, Petre, Istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969;
Cosma, Lazăr Octavian, Hronicul muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984;
Sava Iosif, Rusu Petru, Istoria muzicii universale în date, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983
[1] Petre Brâncuşi (1969), Istoria muzicii româneşti, Editura Muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, pag. 95
[2] Ibidem, pag. 90
[3] ibidem, pag. 97