Tuesday, October 1, 2013

TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PSALTIC ROMÂNESC

ANUL / YEAR III / NR. 11 / 2013. 10-12
Muzică / Music, Rubrica / Box: Articole - Studii / Articles – Studies
2013.10.01. Marţi / Tuesday
Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Arte - Universitatea din Oradea
Autor / Author: Elena Chircev
Prof.univ. Dr. Academia de muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-chircev-elena.html
Redactor / Editor: Anca Spătar
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-spatar-anca.html

TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PSALTIC ROMÂNESC

TRADITION AND MODERNITY IN ROMANIAN PSALTIC EDUCATION

Keywords and expressions:

copyist, musical education, Byzantine manuscripts, psalm singer, school, Byzantine tradition

Cuvinte cheie și expresii:

copist, educație muzicală, manuscrise Bizantine, cântăreț bisericesc, școală, tradiție Bizantină

Abstract:

A retrospective view on the musical education within the Romanian territory points to the impressive contribution Church made towards its establishment. The research into the Byzantine manuscripts from Romania, conducted during the last half of the century, revealed new information concerning the musical education organised by metropolitan churches, bishoprics, monasteries and orthodox churches. The paper aims at condensing information related to the musical education patronized by the Orthodox Church, insisting on the most important schools, on the manuscripts and the old print that have fulfilled the function of textbooks. There is an emphasis on the role they have had in maintaining the Byzantine tradition, as well as on the modernity aspects of the same type of musical education.
*
O privire retrospectivă asupra educaţiei muzicale din spaţiul românesc evidenţiază, încă din primul moment, aportul deosebit pe care l-a avut Biserica în realizarea unei educaţii muzicale specializate. Prea puţin cunoscută în afara perimetrului cercetărilor de istorie şi paleografie muzicală, datorită contextului politic din a doua jumătate a secolului trecut, tradiţia muzicală bizantină a lăsat urme adânci în cultura românească, fiind unul dintre elementele care a stat la baza culturii şi civilizaţiei noastre. Fără a ignora rolul altor confesiuni, ne vom opri în rândurile următoare doar asupra acesteia, care ne este mai familiară datorită preocupărilor în domeniul paleografiei bizantine. Încercăm să subliniem câteva aspecte care dovedesc că sintagma „tradiţie şi contemporaneitate” – propusă de Facultatea de Muzică din Oradea – este perfect aplicabilă învăţământului psaltic românesc, permanent racordat la realităţile contemporane şi totodată păstrător al valorilor tradiţionale bizantine.
De-a lungul întregii perioade medievale, mitropoliile, episcopiile, mănăstirile şi bisericile ortodoxe au fost, în acelaşi timp, şi centre de cultură muzicală, cu şcoli tot mai bine organizate, care aveau rolul de a pregăti slujitorii bisericeşti – citeţi, cântăreţi, diaconi şi preoţi. Aşadar, într-o primă etapă, învăţământul (în particular cel muzical) a fost legat de nevoile Bisericii de a-şi asigura personalul oficiant. Majoritatea lucrărilor referitoare la istoria învăţământului românesc subliniază această situaţie; la începutul secolului trecut, Nicolae Iorga afirma: „Pe la 1300, nu era altă şcoală decât a mănăstirilor şi bisericilor. Călugări aveau nevoie de slujbă, mănăstirile aveau nevoie necontenit de călugări noi, ţări îi trebuiau vlădici, în bisericile mari se cereau dascăli cu bun meşteşug de cetire şi cântare (s.n.), Pentru cetire şi pentru cântare (s.n.) /.../ pentru învăţătura limbii slavone care era limba bisericească au fost cele dintâi şcoli ale noastre. În aceste şcoli se începea cu învăţătura pe de rost a rugăciunilor cuprinse în Orologiu sau Ceaslov, venea apoi la rând cartea de cântări pe opt glasuri (s.n.), aşa-numitul Octoih şi Psaltirea în slavoneşte”[1]. Exemplele pe care le vom aminti în continuare, într-o succesiune ce respectă cronologia istorică, au rolul de a argumenta în favoarea afirmaţiilor de mai sus. Totodată, precizăm că nu intenţionăm să realizăm o prezentare exhaustivă a temei, ci doar să punctăm momentele cele mai importante ale evoluţiei învăţământului psaltic românesc din perioada medievală, racordat permanent la transformările survenite de-a lungul timpului în notaţia şi interpretarea cântării bisericeşti.
Cercetările întreprinse în ultima jumătate de secol asupra fondului de manuscrise bizantine din România, ca şi încercările de a contura o istorie a muzicii bisericeşti ortodoxe, au scos la iveală informaţii importante referitoare la învăţământul muzical. S-a constatat astfel că existenţa unei relaţii binare, de tip dascăl-ucenic, pe teritoriul românesc are o mare vechime, fiind atestată în cea de a doua parte a secolului al IV-lea, în perioada de geneză a poporului român. Este amintit, în acest sens, Sf. Sava de la Buzău, ucenic al preotului de origine daco-romană Sansala, afirmaţie susţinută de o scrisoare a Sf. Vasile cel Mare adresată episcopului Bretanion al Tomisului sau episcopului Asholion al Tesalonicului, în anul 374[2]. Martirizat în 12 aprilie 372 d.Ch., prin înecare în râul Buzău, Sava este considerat a fi primul cântăreţ bisericesc atestat documentar, iar relaţia sa cu preotul Sansala, o confirmare a unei forme empirice de educaţie muzicală, prin îndrumare directă, individuală[3].
Activitatea de cântăreţ bisericesc a Sf. Sava de la Buzău a fost aproape contemporană cu cea a primului creator şi teoretician al muzicii creştine, de origine daco-romană: episcopul Niceta de Remesiana, care a trăit între 336-414, având sub jurisdicţie în eparhia sa şi teritorii de la nord de Dunăre. Autor al cunoscutului imn Te Deum Laudamus[4], Niceta a elaborat un tratat – intitulat De psalmodiae bono – ce cuprinde o arie largă de probleme, interesând deopotrivă istoria literaturii şi cea a teologiei, liturgica, muzicologia, dar şi istoria pedagogiei, din această perspectivă fiind apreciată ca „una dintre primele lucrări consacrate educaţiei în general şi celei muzicale, în special”[5]. Actualitatea ideilor privind educaţia muzicală, formulate de episcopul Niceta, a fost subliniată în mai multe rânduri muzicologul Vasile Vasile, care conchide: „Multe dintre ideile exprimate de Niceta de Remesiana se vor regăsi în conceptele pedagogice europene, ca şi în cele formulate de reprezentanţii pedagogiei muzicale a veacului al XIX-lea din ţara noastră”.[6]
Chiar dacă începutul învăţământului muzical este atestat de timpuriu pe teritoriul românesc (el coincide, de fapt, cu primele forme de organizare a vieţii religioase), informaţiile referitoare la dezvoltarea sa în primul mileniu creştin sunt aproape inexistente, fapt explicabil dacă avem în vedere frământata istorie a acestei perioade. Cu toate acestea, la graniţa dintre milenii, dovezi importante certifică existenţa unei mănăstiri-şcoală lângă Arad, la Morisena (azi, Cenad). Datată anterior anului 1020, mănăstirea de la Morisena era românească şi slujba se oficia în limba greacă. Analiza vestigiilor acestei mănăstiri l-a determinat pe muzicologul Vasile Tomescu să aprecieze că acestea constituie „un simbol pentru sinteza în acest spaţiu românesc a culturii romano-bizantine”[7]. În ceea ce priveşte şcoala, aceasta era organizată după modelul instituţiilor similare vest-europene, având local propriu, doi profesori – pentru lectură şi muzică – şi elevi de provenienţă diversă, printre care sunt semnalaţi (alături de localnici) teutoni, boemi şi poloni. Folosirea limbii greceşti poate fi înţeleasă dacă avem în vedere faptul că unul dintre profesorii de la Morisena a fost Gerardo de Sagredo, descendent din şcoala de la Veneţia, ce era sub jurisdicţia Bizanţului în acea vreme. Gerardo de Sagredo este autor al lucrării Deliberatio /.../ supra hymnum trium puerorum, o încercare de sinteză a teoriilor despre educaţia muzicală.
Organizarea statelor româneşti şi întemeierea primelor mitropolii autohtone, în secolul al XIV-lea[8] a contribuit la dezvoltarea învăţământului, în special a şcolilor mănăstireşti. În cea mai mare parte, acest învăţământ a păstrat un caracter empiric; se apreciază că activitatea didactică era concentrată „în jurul învăţării pe cale orală a cântărilor cuprinse în Octoih şi în celelalte cărţi de strană, dascălii fiind probabil călugări mai bătrâni de la mănăstiri sau psalţi de la biserici principale, care luau pe lângă ei ucenici, şi cu metode simple şi personale îi învăţau cântarea şi rânduiala slujbelor, în cele mai multe cazuri pe cale orală”[9]. Această formă de învăţare a cântărilor presupune totuşi „o dezvoltare intelectuală generală a ucenicilor care folosesc ca manual de bază Octoihul, conţinând numai textele literare. Instruirea consta în parcurgerea mai multor etape, ucenicii fiind mai întâi simplii isonari şi peveţi şi aspirând să ajungă până la rangurile înalte de melurgi, melozi, psalţi şi protopsalţi şi dascăli. Funcţia didactică apare ca o recunoaştere supremă a activităţii şi calităţilor cântăreţului”.[10] Totodată, trebuie să remarcăm existenţa unui plan de învăţământ în fază incipientă, care cuprindea pe lângă citire şi scriere, rugăciuni, cântare şi cursuri specifice pentru pregătirea dascălilor şi a preoţilor.
Stabilitatea politică a secolului următor a favorizat transformări importante în plan cultural, dar şi o nouă etapă în dezvoltarea învăţământului muzical psaltic: aceea în care se trece la învăţarea notaţiei muzicale şi alcătuirea unor manuscrise muzicale pentru nevoile slujbelor religioase, dar care îndeplineau şi rolul manualelor şcolare de mai târziu. Ne referim desigur, la manuscrise realizate de copişti români, pentru că în fondurile documentare româneşti se păstrează şi manuscrise anterioare secolului al XV-lea, dar acestea au fost aduse în Ţările Române din diferite centre monastice ortodoxe.
Primele manuscrise redactate de români pentru români (care s-au păstrat până în zilele noastre) au fost redactate în Moldova, la mănăstirea Putna, fondată de domnitorul Ştefan cel Mare, care a pus o dată cu piatra de temelie a aşezământului monastic bazele uneia dintre cele mai importante şcoli muzicale aparţinând tradiţiei bizantine: Şcoala muzicală de la Putna. Cu această sintagmă, încetăţenită de câteva decenii în muzicologia românească, este numită şcoala care a funcţionat la prima ctitorie a domnitorului moldovean. Activitatea neîntreruptă, timp de un secol, desfăşurată la parametrii care au recomandat-o în perimetrul ortodox ca o instituţie de formare la un înalt nivel a cântăreţilor şi copiştilor de muzică bisericească, a atras atenţia specialiştilor occidentali, în special datorită manuscriselor muzicale care ne-au parvenit de acolo[11]. Întemeiată în anul 1466 (anul începerii construcţiei, cel al târnosirii fiind 1470), mănăstirea s-a dezvoltat necontenit, iar muzica a ocupat, de la început, un loc aparte în preocupările călugărilor mănăstirii. Aşa se face că la Putna s-au afirmat copişti de manuscrise muzicale, dar şi creatori români de cântări bisericeşti, ale căror creaţii figurează în aceste codice alături de cele ale unor cunoscuţi compozitori bizantini. Toate aspectele acestei prodigioase activităţi sunt ilustrate de cele 12 manuscrise care provin de la Putna şi au ajuns până în zilele noastre, precum şi de informaţii păstrate în documente ale vremii. Se detaşează clar din aceste surse personalitatea lui Evstatie Protopsaltul Mănăstirii, autor a peste 180 de compoziţii, de la care s-au păstrat două manuscrise autografe (datate 1511 şi 1515) şi care a inserat în scrierile sale 87 de criptograme, cu 108 combinaţii criptografice, realizate cu şapte alfabete. Slavista Anne Penington îl considera pe Evstatie „una dintre cele mai remarcabile figuri din viaţa culturală a Moldovei timpului său”[12]. Existenţa unei asemenea personalităţi şi-a pus, în mod cert, amprenta asupra calităţii învăţământului muzical, recomandând şcoala al cărei renume a depăşit graniţele Moldovei.
O scrisoare trimisă de Alexandru Lăpuşnenau în 6 iunie 1558, comunităţii ortodoxe din Lvov este mărturia calităţii învăţământului din Moldova şi prestanţei acestuia în epocă. „Trimiteţi-ne, de asemenea, patru cântăreţi tineri şi buni şi noi îi vom învăţa cântarea grecească şi sârbească (adică slavonă). După ce vor învăţa îi vom trimite la voi (înapoi); trebuie numai să aibă glas bun; ne-au fost, de asemenea, trimişi la învăţătură şi cântăreţi din Przemysl”[13]. Mesajul concis conţine suficiente informaţii pentru a puncta caracteristicile şcolii la mijlocul secolului al XVI-lea şi a atesta valoarea pregătirii asigurate în acest tip de şcoli, chiar dacă nu s-a putut stabili despre care dintre şcoli este vorba în acest document (Iaşi, Suceava sau Putna).
Tot la sfârşitul secolului al XV-lea, este atestă cea mai veche şcoală românească de pe teritoriul actual al ţării noastre, cea de pe lângă Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului[14], care datează din 1495 (sau chiar mai devreme). Documentele păstrate consemnează numele generaţiilor succesive de dascăli şi confirmă învăţarea muzicii la Braşov, şcoala fiind frecventată de tineri din toată Transilvania, dar şi din ţara Românească şi bucurându-se de un mare prestigiu şi cea mai lungă existenţă neîntreuptă – peste două secole şi jumătate.
Centrele în care funcţionau aşa numitele „şcoli de psaltichie” au fost tot mai numeroase. Le-am amintit doar pe cele două datorită longevităţii şi prestigiului de care s-au bucurat. Este important să observăm că începând cu secolul al XV-lea, în şcolile mănăstireşti de la Bistriţa (Neamţ), Câmpulung Muscel, Cozia, Curtea de Argeş, Govora, Neamţ, Tismana, Târgovişte etc. procesul de învăţământ începe să aibă un caracter tot mai organizat, fiind căutate metode şi mijloace care să contribuie la îmbunătăţirea pregătirii şi favorizare însuşirii notaţiei muzicale neumatice, a sistemului modal şi vastului repertoriu liturgic. „Documentele ne arată că pe vremea lui Ştefan cel Mare psalţii cântau de pe cărţi de muzică religioasă numite – mai târziu – Psaltichii, fapt ce dovedeşte că în acea epocă s-a făcut trecerea de la predarea muzicii pe cale orală, la predarea de pe note şi în acord cu noţiunile teoretice”[15]. Documentele la care face referire reputatul bizantinolog Sebastian Barbu-Bucur sunt manuscrisele muzicale ce conţin scurte introduceri teoretice numite „propedii, „gramatici”, „enhiridii”, „teoreticoane”.
Cele peste 250 de manuscrise muzicale bizantine din bibliotecile româneşti conţin 58 de propedii, cea mai veche cunoscută fiind cea redactată de Evstatie în manuscrisul său din 1511, iar prima propedie cu textul în limba română datează din epoca brâncovenească, aflându-se în manuscrisul lui Filothei sin Agăi Jipei, Psaltichie rumanească, din 1713.
În mod obişnuit, propedia conţine o enumerare a categoriilor de neume şi forma grafică a fiecărei, menţiuni despre ehurile bizantine şi ftorale şi scurte exerciţii pentru învăţarea intervalelor, redate prin combinaţii de semne, conţinutul sumar fiind completat de tradiţia orală, care continua să deţină un rol important în însuşirea stilului specific de cântare şi a repertoriului. Unele propedii mai cuprind reprezentările grafice ale relaţiilor existente între ehurile bizantine, apechematele ehurilor şi exerciţii de paralaghie (solfegiere).
Deşi sumare, propediile medievale cuprind aşadar un material didactic ce trebuie luat în seamă; ne atrag atenţia, alături de exemplele muzicale, schemele grafice şi formulele de acordaj. Reprezentările grafice ale relaţiilor existente între ehurile bizantine sunt realizate în formă de cerc sau copac, fiind numite: „roata glasurilor” şi „Schimbările glasurilor în chipul copacului”; acestea s-au perpetuat până în pragul secolului al XIX-lea.
Încadrarea modurilor bizantine într-o schemă cuprinzătoare aparţine lui Ioannes Koukouzeles, marele reformator al muzicii bizantine din secolul al XIV-lea. Koukouzeles numeşte schema sa „Marele cerc al roţii muzicale” şi redă cu ajutorul acesteia raportul dintre cele patru glasuri autentice şi cele patru plagale. Manuscrisele bizantine reproduc în diferite variante această schemă; un exemplu îl reprezintă „roata glasurilor” din Ms. gr. 867, fol 594r, de la B.A.R., o reprezentare complexă, cu multe elemente, apropiată de reprezentarea lui Koukouzeles. Există însă şi variante mai simple, cu un sigur cerc, pe care sunt reprezentate doar cheile glasurilor sau altele mai elaborate care conţin silabele mnemotehnice specifice, semne diastematice sau scurte formule melodice, denumirile greceşti ale ehurilor etc. Manuscrisele bizantine reproduc în diferite variante această schemă, iar numeroasele „roţi” existente în manuscrisele româneşti[16] sunt o dovadă a alinierii învăţământului medieval românesc la practicile educative ale vremii.
Învăţarea ehurilor bizantine presupune însuşirea unui bogat inventar de formule melodice, specifice fiecărui mod. Pentru a readuce în memoria celui care cânta în strană atmosfera modală specifică, erau intonate aşa-numitele apechemate, adică scurte formule de acordaj. Pentru fiecare eh, existau una sau două asemenea formule, asociate cu silabe mnemotehnice individualizate pe ehuri: ananeanes (eh I), neanes (eh II), nana (eh III), aghia (eh IV) etc. Le regăsim şi în primul manuscris psaltic românesc, Filothei numindu-le „glăsuirile după fiştecare glas” (fol 69v-70v).
Prezenţa acestor mijloace didactice, a exerciţiilor pentru învăţarea neumelor sau a celor pentru învăţarea mărturiilor, atrage atenţia şi asupra metodelor didactice folosite, exerciţiul, conversaţia şi demonstraţia fiind, în mod sigur predominante. Aceste începuturi de carte didactică se situează la acelaşi nivel cu cele cunoscute în centrele importante ale culturii bizantine şi denotă nivelul ridicat al pregătirii din şcolile româneşti. Mărturii din diferite perioade atestă calităţile deosebite ale cântăreţilor din bisericile româneşti. De exemplu, Patriarhul Ieremia al Constantinopolului, menţiona la curtea lui Mircea Ciobanu (1559-1567) „un iscusit dascăl de cântări şi cântăreţi foarte buni”[17]. Paul de Alep, care l-a însoţit în secolul al XVII-lea pe Patriarhul Macarie într-o călătorie în Ţările Române, a apreciat în însemnările sale valoarea şcolii de psaltichie, în limba greacă şi română, din Târgovişte (1653). Macarie Ieromonahul relatează în prefaţa Irmologhionului său o întâmplare secolul al XVIII-lea: „În zilele prefericitului întru pomenire, dascălul Şărban Protopsaltul (elev al lui Filothei, n.n.), viind cel mai desăvârşit şi cel mai vestit dascăl al vremii aceea dintre greci, Anastasie Rapsaniotul, cu socoteală să-şi găsească norocul şi să rămâie în ţara noastră, când au văzut desăvârşirea meşteşugului şi au auzit prea dulcea şi fireasca glăsuire a lui Şărban, a lui Constandin şi a celorlalţi dascăli din neamul nostru, s-au înspăimântat şi singur judecându-se că nu iaste trebuincios, nearătându-se în multe zile, s-au întors şi au murit în ţara lui”[18].
Acelaşi nivel este păstrat şi în secolul al XIX-lea, când apar primele cărţi tipărite de muzică psaltică, de aceea putem spune că nu întâmplător, primele tipărituri de acest fel din lume, au fost editate la Bucureşti, în 1820; sunt cele două cărţi editate de Petru Efesiul: Neon Anastasimatarion şi Neon Doxastarion.
În 1823, este editată prima carte de teoria muzicii (psaltice), în limba română. Se numeşte „Theoriticon” şi a fost tipărită la Viena, autorul fiind Macarie Ieromonahul[19]. Cartea marchează o nouă etapă în învăţământul psaltic, fiind o lucrare de sine stătătoare, un adevărat manual, structurat în capitole ce abordează în mod gradat învăţarea notaţiei şi însuşirea noţiunilor teoretice. Exerciţiile din partea finală, precum şi tabelele cuprinzătoare şi sugestive care ilustrează caracteristicile fiecărui mod în parte (mijloace moderne de învăţământ în epocă) atestă existenţa unui învăţământ modern la început de secol XIX. Un învăţământ în continuu progres căci, după mai bine de două decenii, va fi înlocuit de lucrarea lui Anton Pann – Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau Gramatica melodică (1845) – carte realizată sub forma dialogului catehetic. Ca şi volumul editat de Ieromonahului Macarie, cartea se bazează pe surse bibliografice greceşti. Manualul se remarcă prin explicaţiile mult mai clare, favorizate şi de îmbogăţirea vocabularului de specialitate, dar şi prin numărul mare al exerciţiilor cuprinse în fiecare capitol. Bazul... atrage atenţia şi prin existenţa, în final, a unei programe defalcate pe trei ani de studiu, fiecare cu trei trimestre, cu precizarea materialului aferent, teoretic şi practic (repertoriul ce trebuie parcurs), cu indicaţii metodice privitoare la diferite situaţii de învăţare, de la selectarea candidaţilor la intrarea în şcoală până la pregătire examenelor finale. Suntem deja în faţa unui învăţământ specializat, în care muzica are un rol foarte mare. Cele două cărţi teoretice au stat la baza tuturor manualelor elaborate în următoarele decenii, până la începutul secolului al XX-lea când Ion Popescu-Pasărea a redactat o nouă lucrare teoretică – Principii de muzică bisericească orientală[20]. Alături de manualele teoretice, cei doi psalţi au contribuit, de fapt, la modernizarea învăţământului psaltic prin întreaga lor activitate. Totodată, prin traducerea repertoriului liturgic în limba română, au imprimat un caracter specific românesc cântării de strană.
O importantă observaţie se mai impune după această enumerare a principalelor manuale folosite în învăţământul psaltic românesc. Pregătirea muzicală realizată în şcolile bisericeşti şi mănăstireşti a urmat totdeauna două coordonate: tradiţia scrisă şi cea orală. În afara cunoştinţelor dobândite pe baza manuscriselor de cântări bisericeşti, apoi a cărţilor tipărite, folosite deopotrivă la strană şi în sala de clasă, instruirea a fost în permanenţă dublată de ceea ce ucenicul îşi însuşea prin relaţia directă cu dascălul, pe care îl asculta şi încerca să îl imite în cântare, conservând astfel trăsături stilistice ale unei şcoli sau centru monahal. Importanţa acestei relaţii a fost consemnată în perioada medievală într-o creaţie care a circulat în manuscrisele muzicale cu titlul „A lui Hrisafi către ucenici”. Este un tropar (o strofă) a cărei melodie se încadrează în parametri bizantini şi are următorul text: „Cel ce va să înveţe Musichia şi cătră toţ să fie lăudat, trebuiaşte-i multă răbdare, trebuiaşte-i multe zile, Cinste cătră dascălul şi daruri mari. Atunce va învăţa şi desăvârşit să va face”[21]. Avem documente pentru a urmări această relaţie între dascăl-ucenic, de-a lungul mai multor generaţii, pentru secolele XVIII – XX. Astfel, cântarea românească de tradiţie bizantină, practicată la începutul secolului al XVIII-lea, la Mitropolia Ţării Româneşti s-a transmis de la Filothei Jipa, prin ucenicul său – Şărban – şi apoi prin ucenicul acestuia – Constandin – până la Macarie Ieromonahul (elev al acestuia din urmă). Graţie acestei relaţii, Canonul Stâlpărilor (Floriilor), „românit” de Filothei a fost transcris în notaţia folosită de la începutul secolului al XIX-lea şi este cântat şi astăzi în stranele bisericilor româneşti. O relaţie similară, cu aceeaşi influenţă benefică în privinţa păstrării tradiţiei o putem sesiza pe linia Anton Pann – Ştefanache Popescu – Ion Popescu-Pasărea, cel care a contribuit hotărâtor, al începutul secolului al XX-lea la definitivarea procesului de „românire” a cântării bisericeşti.
În finalul acestei succinte incursiuni, realizată din perspectiva împletirii tradiţiei cu elemente ale modernităţii în învăţământul psaltic românesc se impun câteva concluzii, pe care le punctăm sintetic în paragrafele următoare:
1.                  Învăţământul muzical psaltic are o tradiţie îndelungată în spaţiul românesc, fiind atestat în forme empirice în primele secole creştine.
2.                  Instruirea muzicală a fost timp de secole patronată de Biserică, aşa cum s-a întâmplat şi în restul Europei.
3.                  Există suficiente elemente care dovedesc existenţa unor şcoli pe teritoriul de astăzi al României, încă de la începutul primului mileniu; în aceste instituţii muzica era unul dintre cele mai importante obiecte de studiu, fiind predată de o persoană specializată.
4.                  Forma de organizare a şcolilor şi conţinutul învăţământului se încadrează în tradiţia bizantină, promovată în Ţările Române şi după căderea Constantinopolului.
5.                  Calitatea instruirii muzicale corespundea nivelului de „modernitate” al epocii şi a impus, adesea, şcolile din centrele monastice româneşti atenţiei contemporanilor din alte state.
6.                  Numeroase personalităţi, care au activat în diferite etape istorice, au avut o contribuţie importantă la păstrarea tradiţiei, dar şi la imprimarea unui caracter naţional muzicii bizantine.
Bibliografie selectivă
1. Norocel, Epifanie (1986), Pagini din istoria veche a creştinismului la români, Editura Episcopiei Buzăului, Buzău;
2. Sebastian Barbu Bucur (1989), Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone, Editura Muzicală, Bucureşti;
3. Posluşnicu, Mihail Gr., (1928), Istoria musicei la români, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti;
4. Moisescu, Titus (1995), Muzica bizantină în Evul Mediu românesc, în „Memoriile Comisiei de folclor”, Tomul VI, 1992, Editura Academiei Române, Bucureşti;
5. Vasile Vasile (1995), Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a culturii româneşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti


[1] Nicolae Iorga, prefaţă la Mihail Gr. Posluşnicu (1928), Istoria musicei la români, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti.
[2] Epifanie Norocel (1986), Pagini din istoria veche a creştinismului la români, Editura Episcopiei Buzăului, Buzău, p. 224.
[3] Vasile Vasile (1995), Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a culturii româneşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, p.33.
[4] Imnul a fost tradus de Martin Luther pentru Biserica protestantă şi se află încă în uz.
[5] Idem, p. 34.
[6] Idem, p. 36.
[7] Vasile Tomescu, cf. Vasile Vasile, op. cit., p. 34.
[8] Mitropolia Ungrovlahiei (azi, Mitropolia Munteniei şi Dobrogei) a fost înfiinţată de Patriarhia din Constantinopol în anul 1359, iar cea a Moldovei în anul 1401.
[9] Sebastian Barbu-Bucur (1989), Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone, Editura Muzicală, Bucureşti, p. 33.
[10] Vasile Vasile, op. cit., p.37.
[11] Renumita slavistă Anne Penington, de la Universitatea din Oxford, a elaborat şase studii referitoare la manuscrisele de la Putna, publicate în ediţie bilingvă, la Editura Muzicală, în anul 1985, sub titlul Muzica în Moldova medievală (Secolele XV- XVI).
[12] Anne Penington (1985), Muzica în Moldova medievală (Secolele XV- XVI), Bucureşti, Editura Muzicală, p. 100. În acelaşi volum, p. 140-141, reputata cercetătoare face următoarele aprecieri referitoare la Evstatie, pornind de la cele două manuscrise autografe: „chiar şi numai acestea ne pot da o anumită idee de ceea ce fusese omul: un scrib foarte competent, cu un gust pentru efecte decorative; inventatorul a două scrieri cifrate şi utilizatorul ingenios al altora; un maestru de cor şi un cântăreţ de strană; compozitorul unui mare număr de cântări cu texte atât greceşti, cât şi slavone, care erau interpretate evident la Putna, cel puţin până pe la mijlocul secolului al XVI-lea”.
[13] Ion Bogdan, Documente privitoare la istoria românilor, p. 208, cf. Sebastian Barbu-Bucur, op. cit., p. 28.
[14] Şcoala este atestată pe baza unei petiţii din anul 1761, înaintată de braşoveni împărătesei Maria Tereza, în care se menţionează că: „de când s-a zidit Sf. beserică şi şcoala sunt 266 de ani”, Cf. Andrei Bârseanu, apud Sebastian Barbu-Bucur, op. cit., p, 35.
[15] Sebastian Barbu-Bucur, op. cit., p.64.
[16] În manuscrisele din Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, au fost semnalate 23 de scheme tip roată, de arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur, în 21 de manuscrise.
[17] Vasile Vasile, op. cit., p. 68.
[18] Vasile Vasile, op. cit., p. 68.
[19] În 1829, Tudorache Burada tipărea o primă încercare de lucrare cu teoria muzicii occidentale, apoi în 1846, Ioan Andrei Wachmann a tipărit Principuri generale de muzică europenească modernă, un manual pentru Colegiul Naţional Sf. Sava.
[20] Ion Popescu-Pasărea (1942), Principii de muzică bisericească orientală, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti.
[21] Am preluat titlul şi traducerea textului din manuscrisul românesc nr. 61 de la BAR, publicat de Sebastian Barbu-Bucur în vol. II, Anastasimatar, al lucrării Filothei sin Agăi Jipei „Psaltichia rumanească”, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984, p. 118.