Tuesday, January 7, 2014

EXPRESIA LATURII GROTEŞTI A COMPORTAMENTULUI INFANTIL ÎN OPERA WOZZECK DE ALBAN BERG

ANUL / YEAR IV NR. 12 / 2014. 01-03
Muzică / Music, Rubrica / Box: Articole - Studii / Articles - Studies,
2014.01.07. Mirecuri / Wednesday Oradea,
Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Arte - Universitatea din Oradea

Autor / Author: Loredana Conțiu
Profesor Școala cu clasele I-VIII ”Oltea Doamna” Oradea
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-contiu-loredana.html
Redactor / Editor: Anca Spătar
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-spatar-anca.html

EXPRESIA LATURII GROTEŞTI A COMPORTAMENTULUI INFANTIL ÎN OPERA WOZZECK DE ALBAN BERG

THE EXPRESSION OF THE GROTESQUE ASPECT REGARDING THE INFANTILE BEHAVIOR IN WOZZECK OPERA BY ALBAN BERG

Keywords:


Expressionism, grotesque, psychoanalysis, ambivalence, Alban Berg, Wozzeck

Cuvinte cheie:

Expresionism, grotesc, psihanaliză, ambivalență, Alban Berg, Wozzeck

Abstract:

Generally the art, mainly the grotesque, cultivates what goes beyond the natural limits, giving an important attention to the abnormal, the unnatural. Still the abnormal remains a secondary factor in sketching the grotesque whose main feature is ambivalence. Expressionism is an artistic trend which, as to produce a strong emotional effect, frequently resorts to the distortion and exaggeration of the reality. The main purpose of expressionists is to outline a third reality after substituting the real object with the projection of it, as it is configured in the creator’s mind. Not any opera before Wozzeck opts for a psychotic anti-hero as central figure and not any opera (before or after Wozzeck) present the mental instability as for the audience to feel it beyond the observation of her exteriorization effects. One of the interesting characters, with a symbolic value, is Mary’s and Wozzeck’s child. Even if his appearances are summary and concise in the opera, the composer situates the existence of the child in a cone shadow, as if he would foreshadow a touching end, difficult to classify it as grotesque or sublime.
*
Categorie estetică promovată în special de romantici, devenind mai apoi mijlocul de expresie predilect al artiştilor expresionişti, grotescul dă naştere unui spectru larg de interpretări, dar fără pretenţia unei tratări exhaustive.

Caracteristica distinctivă a grotescului cel mai adesea vehiculată în studiile de estetică este determinată de elementul fundamental al dizarmoniei în contextul unui conflict sau în limitele unei entităţi eterogene. Această discordanţă se reflectă în însăşi opera de artă, în efectul acesteia asupra receptorilor ei şi, speculativ vorbind, în structura psihică şi spiritul creator al artistului.

Nepotrivirea flagrantă a elementelor componente ale entităţilor definite ca fiind groteşti rezultă din asocierea caracteristicilor aflate la poli opuşi: comic, burlesc, amuzant – înfricoşător, dizgraţios, respingător cu toate derivatele lor. Aceasta se materializează în imagini (literare, muzicale, plastice) ale unor conflicte interioare nesoluţionate. Totuşi, antagonismul părţilor în sine nu reprezintă o linie definitorie specifică doar grotescului.

Într-o accepţiune unanim acceptată, grotescul este asimilat extravaganţei, fantasticului şi exagerării. Asocierea grotesc-fantastic lasă totuşi loc de interpretare în funcţie de sensurile atribuite: dacă fantasticul este considerat doar ca o pronunţată deviaţie de la normal, de la natural, atunci grotescul este indubitabil fantastic; însă dacă un material este privit prin prisma conţinutului său – ireal sau real, afinităţile dintre cele două categorii estetice se diminuează considerabil întrucât grotescul, oricât ar fi de straniu, înfăţişează aspecte ale universului real şi nemijlocit, ceea ce îi şi conferă forţa de expresie.

Arta în general, grotescul în special, valorifică ceea ce depăşeşte limitele firescului, acordând atenţie sporită anormalului, nenaturalului. Chiar şi reacţiile stârnite de grotesc: amuzament / dezgust, râset / oripilare, trăite simultan şi paradoxal, se situează dincolo de normalitate. Anormalul rămâne totuşi un factor secundar în conturarea grotescului a cărui caracteristică de bază este ambivalenţa.

Natura esenţialmente anormală a grotescului, precum şi maniera directă şi adesea radicală de expunere a nefirescului, atrag o serie de controverse care plasează această categorie estetică în zona ofensivului şi barbarului, considerând-o un afront adus decenţei, realului şi normalului, o deformare forţată, o exagerare lipsită de sens a universului. Percepţia asupra acestui mod de exprimare pendulează între desconsideraţie şi fascinaţie.

Între ornamental şi satiric, se disting diverse forme ale grotescului, ceea ce determină o funcţionalitate variabilă a acestuia.

Esenţială rămâne percepţia asupra acestei categorii estetice pe de o parte din perspectiva creatorului, pe de altă parte a receptorilor operei de artă, ţinând cont de conţinutul ideatic / tematic şi de mijloacele artistice aplicate, ceea ce determină acceptarea sau non-acceptarea ei într-un context social, istoric, artistic dat, respectiv convertirea ei (sau nu) în procedeu stilistic tipic unei epoci, unei şcoli sau unui autor.
 
Expresionismul este curentul artistic care, pentru a produce un efect emoţional puternic, recurge frecvent la deformarea şi exagerarea realităţii. Artiştii expresionişti manifestă o preocupare majoră faţă de trăirile subiective şi reacţiile pe care diverşi stimuli le generează în ei, exprimându-le prin imagini (vizuale, sonore, lingvistice) distorsionate, exagerate, caracterizate de primitivism, violenţă, sau aplicându-le în dinamica elementelor formale constitutive. Scopul principal al expresioniştilor este să contureze o a treia realitate în urma substituirii obiectului real cu proiecţia acestuia, aşa cum se configurează aceasta în mintea creatorului. Rezultatul este cu atât mai evident cu cât raportul dintre forţa expresiei şi ideea de armonie este mai mare.

În prima jumătate a secolului XX, în muzică, expresionismul urmează, conform lui R. Leibowitz şi lui Th. Adorno, două orientări distincte: a şcolii vieneze (linie configurată de A. Schönberg şi elevii săi), respectiv a şcolii ruse (prin I. Stravinsky).

Limbajul expresionist al primelor decade ale secolului XX se dovedeşte perfect compatibil cu stările mentale şi emoţionale extreme, enumerate printre urmările nefaste ale Primului Război Mondial.

Nici o operă înainte de Wozzeck nu optează pentru un anti-erou psihotic ca figură centrală şi nicio altă operă (înainte sau după Wozzeck) nu înfăţişează instabilitatea mentală astfel încât audienţa să o trăiască dincolo de observarea exteriorizării efectelor ei.

Opera lui Alban Berg prezintă existenţa obiectivă mai degrabă exagerat şi distorsionat, decât printr-un realism de tip documentar. Se remarcă preferinţa compozitorului pentru descrierea unei societăţi bolnave, inumane, groteşti, în care personajul central, Wozzeck, bun, dar sărac, este condus inevitabil spre săvârşirea crimei de starea materială, mentală şi sufletească în care se află. Nici nu se pune problema prezentării personajului central în contextul unei stări de normalitate în care el este un neadaptat.

Expresionismul operei lui Berg rezidă în felul în care compozitorul surprinde psihologia alienării. De-a lungul derulării operei, personajele sunt puse în situaţii de comunicare şi trăire care le erodează constant starea iniţială. Apoi, totul se prelungeşte proiectându-se în viitor prin comportamentul senin al copilului lui Wozzeck, care, prin lipsa unui nume care să-l individualizeze, sintetizează mulţimea incapabilă de vreo reacţie în faţa morţii, în faţa crimei.

În perioada în care este compusă această operă, psihologia şi psihiatria desfăşoară cercetări febrile privind problematica alienării mintale, situându-se în topul preocupărilor oamenilor de cultură ai vremii. Teoriile elaborate în acest sens de Freud, Adler şi Jung au o influenţă puternică asupra concepţiei artistice a lui Berg, acesta considerând că muzica trebuie să relaţioneze cu psihologia pentru a elibera şi a valorifica potenţialul subconştientului.

Poate acesta este unul din motivele pentru care, într-o scrisoare adresată soţiei sale la data de 7 august 1918, Berg scrie: Il'y a un peu de moi dans le caractère de Wozzeck. J'ai passé ces années de guerre dépendent de gens qui je déteste; j'ai été prisonnier, malade, séquestré, abattu, en fait humilié... (există un pic din mine în caracterul lui Wozzeck. Am petrecut aceşti ani de război depinzând de oameni pe care îi detest; am fost prizonier, bolnav, sechestrat, deprimat, de fapt umilit...).

Ca expresie a halucinaţiilor, psihozelor şi alienării lui Wozzeck, Berg optează pentru atonalism, în timp ce prin tonalism redă ideile obiective ale dramei şi ilustrează circumstanţele. Compozitorul însuşi afirmă că foloseşte acordul de Do major ca simbol al obiectivităţii banilor. Muzica tonală, împletită cu muzica atonală aflată pe un plan secundar, se face auzită în cântecele populare, cântecele de vânătoare, valsurile din operă şi devine ecoul unei lumi obiective, naive, percepută la nivel superficial.

În opinia lui Berg, în raport cu acţiunea operei, muzica reprezintă o a treia dimensiune, derivată din a doua dimensiune, cea scenică, pentru a înfăţişa realitatea întâi, a vieţii umane. Afirmaţia: muzica în operă este un univers de sine stătător este mai mult decât o metaforă. Astfel, fiecare personaj dobândeşte o identitate muzicală prin timbrul vocal şi instrumental atribuit, tema caracteristică, melodia, armonia, ritmul, universul sonor care precedă intervenţia personajelor, elemente de natură formală.

Parafrazîndu-l pe Peter Petersen, se poate afirma că, în complexitatea lucrării sunt prezente patru tipuri principale de sonorităţi: din natură, intonaţii umane cântate sau recitate, leitmotive specifice unei lumi haotice, aflate în declin, respectiv murmurul morţii[1].

Asocierile dintre personajele principale / secundare şi instrumentele muzicale sunt perceptibile în reorganizarea orchestrei astfel încât instrumentele să funcţioneze ca un alter ego şi să contribuie la coeziunea planului sonor în sensul îndeplinirii funcţiei sale leitmotivice. Trombonul îl evocă pe Wozzeck; corzile, în special vioara, pe Marie; instrumentele marţiale pe Tamburul Major, alternând, în funcţie de situaţie, suflătorii de alamă; melancolicul corn englez pe Căpitan; fagotul, transpunând în registrul grav personalitatea cornului englez, pe Doctor. Personajele centrale, Wozzeck şi Marie sunt dublate de figurile prietenului Andres ilustrat de cornul de vânătoare şi ale vecinei depravate, transpusă în sunetele unei pianine dezacordate.

Unul din personajele interesante, cu valoare simbolică, este copilul lui Wozzeck şi al Mariei. Chiar dacă apariţiile sale în operă sunt sumare şi succinte, Berg îi acordă o importanţă aparte prin faptul că îi atribuie un aparat instrumental format din cele mai discrete instrumente de percuţie (trianglu, xilofon) care completează celelate grupe de instrumente, realizând o paralelă între universul familiei proletare formate din tată-mamă-copil şi universul orchestrei alcătuite din corzi, suflători şi percuţie. Un alt motiv care susţine opţiunea pentru aceste instrumente cu scopul de a sugera nevinovăţia şi candoarea infantilă este faptul că înşişi copiii le abordează în etapa incipientă a contactului lor cu muzica.

Băiatul asistă neputincios şi pasiv la drama părinţilor săi pe tot parcursul operei. Fără un discurs muzical propriu, fără reacţie, fără identitate, ascultător direct al cântecului de leagăn cântat de mama sa, menit să-l treacă în tărâmul somnului, deci al subconştientului, pare să fie proiecţia în oglindă a lui Wozzeck – bolnav mintal, dar senin.

Latura grotescă a personalităţii sale este determinată de cuminţenia exagerată cu care trăieşte şi continuă drama familiei sale. Conform studiilor de psihologie, schizofrenia, alte boli mintale, precum şi tendinţele criminale se transmit genetic. Debutul maladiei este insidios. Se descrie o fază negativă în care se evidenţiază semnele unei scăderi a fondului emoţional, cu îngustarea intereselor, diminuarea activităţii de joc, în special cea care priveşte jocul cu ceilalţi copii. Cu timpul, jocul capătă un caracter autist, copilul se joacă singur, cu parteneri absenţi sau imaginari, cu subiecte luate din cărţi şi nu din viaţa lui sau din mediul înconjurător, cu tendinţa de a însufleţi obiectele şi de a face din ele parteneri de joc, schimbând regulile jocului. Copilul afirmă „sunt căluţ” sau „sunt locomotivă” şi se comportă ca atare. Contactele sociale se sărăcesc, copiii se retrag şi se inchid in sine. Totuşi, nu orice copil cu comportament bizar va deveni schizofrenic.

În cazul fiului lui Wozzeck, există însă premisele izbucnirii la un moment dat a bolii din cauza materialului său genetic şi a relaţiei cu părinţii săi – cu o mamă hiperprotectoare şi un tată absent.

Toate aceste aspecte sunt transpuse de Berg în muzică foarte subtil. Pe parcursul operei, compozitorul situează într-un con de umbră existenţa copilului, prefigurând parcă un final cutremurător, greu de clasat drept grotesc sau sublim.

Actul final al operei se deschide cu o cortină sonoră de tipul celor care se ridică şi cad, delimitând realitatea acţiunii dramatice de planul imaginaţiei.

Linia ascendentă a melodiei urmată de o sonoritate ce descrie o traiectorie descendentă, prefigurează momentul tragic şi grotesc în care copilul Mariei este anunţat de ceilalţi copii că mama lui a murit.

Compozitorul înfăţişează un grup de copii surprinşi în mijlocul jocului (Ringel, Ringel, Rosenkrantz din folclorul copiilor). Acestui joc îi atribuie un caracter grotesc prin distorsionarea intervalelor specifice folclorului copiilor şi prin modul brutal de a-l întrerupe pentru a anunţa sfârşitul tragic al Mariei. Este surprinzătoare cruzimea copiilor care aleargă curioşi să vadă cadavrul de la marginea eleşteului fără urmă de emoţie sau teamă. Cel puţin la fel de stranie este atitudinea lor faţă de orfanul pe care nu-l menajează deloc atunci când îi vestesc moartea mamei. Reacţia micuţului este însă pe măsură: continuă să călărească cu seninătate băţul transfigurat în căluţ, marcându-i paşii prin expresia hopp-hopp cântată pe un interval de cvartă perfectă. Alegerea acestui inteval de altfel greu intonat de copiii mici şi rareori întâlnit în folclorul copiilor reprezintă o dilatare a terţei, o extindere forţată a universului acestora. Berg realizează o trimitere la lumea copilăriei, subliniind latura grotescă a acestuia şi prin repetarea formulei cântate de băiat - hopp-hopp de trei ori pe intervalul de cvartă, reluată apoi încă o dată pe acelaşi interval, respectiv de două ori pe interval de cvintă. Se remarcă aici un simbolism al numerelor frecvent întâlnit în muzica lui Berg. Dacă pe parcursul operei acest tip de simbolism se răsfrânge cu predilecţie asupra structurilor formale, în momentul evocat anterior, se distinge o distorsionare voită a simbolurilor numerice specifice universului (aparent) inocent al copiilor.

Prezenţa copiilor pe scenă sugerează de o manieră cutremurătoare ideea unei lumi infinte, pe care nici măcar un asasinat nu o poate tulbura. Jucăriile şi căluşeii o dată uitate, ei îşi asumă viziunea alienaţilor. La sfârşitul operei, copilul ia locul tatălui său în lume; cu privirea fixă şi inertă, inexpresivă, cu o voce monotonă, repetă mecanic acel hopp-hopp reminiscenţă a jocurilor sale şi tragedia continuă.

În Alban Berg Wozzeck, a Cambridge Opera Handbook (1989), Jarman Douglas explică finalul operei astfel: „At the very end of the opera, both Wozzeck and Marie are dead, leaving their child an orphan. At this point we hear the two cadential "quaver" chords oscillating back and forth.

Ex. muz. 1

These Quaver Chords, which also occur at the end of each act, serve as a cadence for the whole opera, with the first being analogous to tonic and the second analogous to dominant, thus, ending on the dominant. But they are functionally weak, and as they oscillate, they impart a feeling of aimlessness, which is exactly what the action portrays as the orphan child, unable to understand that his mother is dead and gone, pathetically hops around on his hobby horse. These chords are on one harmonic plane, while an empty open fifth (symbol of emptiness) on G hovers suspensefully above and below them on a separate plane. These two alienated yet motionless and aimless planes of harmony, therefore, end the drama with the theme of alienation[2].

Muzicologul consideră că cele două acorduri de alternanţă cu rol de cadenţă pendulează la fel ca în finalul fiecărui act al operei, asemeni unor acorduri de tonică şi dominantă, cu o încheiere incertă pe dominantă. Însă aceste funcţiuni sunt labile, oscilatorii, creând senzaţia de imponderabilitate, exact ca şi gestul copilului care, incapabil să înţeleagă moartea mamei sale, îşi continuă neperturbat şi patetic jocul cu calul său imaginar. Aceste acorduri se desfăşoară pe un singur plan armonic, în timp ce deasupra şi dedesubt, generând un plan secundar, este suspendată o cvintă pe sunetul sol, ca simbol al vidului. Aceste două planuri armonice, străine unul de altul, inerte şi lipsite de sens, încheie drama cu tema alienării.

Bibliografie generală:
Freud, Sigmund, Abriß der Psychoanalyse (O privire asupra Psihanalizei), 1940;
Jung, Carl, Uber die Psychologie der Dementia praecox (1907);
Marcelli, Daniel, Tratat de psihopatologia copilului, Fundaţia Generaţia, 2003;
 

Bibliografie de specialitate:
"'s ist kurios still" - Die dramatische Funktion der Musikinstrumente in Bergs "Wozzeck". In: Das Orchester 48, 2000, H.1, S.7-13.;
Jarman, Douglas, Alban Berg, Wozzeck, Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1989;
Terényi, Ede, Armonia muzicii moderne (1900-1950), Media Musica, Cluj-Napoca, 2001;
Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (sec. XX), vol. I, Conservatorul de Muzică „G. Dima”, Cluj-Napoca, 1981;

 
Bibliografie web:
[1] "'s ist kurios still" - Die dramatische Funktion der Musikinstrumente in Bergs "Wozzeck". In: Das Orchester 48, 2000, H.1, S.7-13.
 2] Jarman, Douglas. Alban Berg, Wozzeck. Cambridge; NY: Cambridge University Press, 1989