Friday, August 8, 2014

HARMONIC AND TONAL COLOR EFFECTS IN THE WOMEN'S CHOIR CYCLE “HEGYI ÉJSZAKÁK I-V” („MOUNTAIN NIGHTS I-V”) BY KODÁLY ZOLTÁN – FIRST PART –

ANUL / YEAR IV / NR. 14 / 2014. 07-09
Muzică / Music, Rubrica / Box: Articole - Studii / Articles - Studies
2014.08.08. Vineri / Friday, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Arte - Universitatea din Oradea

Autor / Author: Gabriela Coca
Conf.univ. Dr. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca


Redactor / Editor: Anca Spătar
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
 
Redactor / Editor: Mirela Mercean Țârc
Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte

EFECTE COLORISTICE ARMONICO – TONALE ÎN CICLUL DE CORURI PE VOCI EGALE“HEGYI ÉJSZAKÁK I-V” („NOPŢI MONTANE I-V”) DE KODÁLY ZOLTÁN - PARTEA a I-a

 

Keywords:

Kodály Zoltán, Hegyi éjszakák, Mountain Nights, choir, analysis, form, harmony, tonal, color.

Cuvinte cheie:

Kodály Zoltán, Hegyi éjszakák, cor, analiză, formă, armonie, tonal, culoare

Abstract:

This paper represents the first part (the first choir) of a larger research that aim the whole cycle of choirs Mountain Nights I-V by Kodály Zoltán. The analysis extends over the formal concepts, the tonal structure, the harmonic and melodic conception. The observations are illustrated by color sound spectrum, thus greatly facilitating understanding of the conceptual logic of the work.

Rezumat:

Studiul de faţă reprezintă prima parte (primului cor) dintr-o cercetare mai amplă ce vizează întregul ciclul de coruri Nopţi montane I-V de Kodály Zoltán. Analiza se extinde asupra concepţiei formei, a structurii tonale, armonice şi melodice. Observaţiile sunt ilustrate prin spectre sonore coloristice, ce transpun fiecare sunet în culoare, uşurând astfel foarte mult înţelegerea logicii de concepţie lucrării.
*
Stilul componistic general al lui Kodály, şi atracţia lui pentru ilustrări muzicale peisagistice este suprins foarte concis şi la obiect într-o frază a compozitorului Ede Terényi: Există compozitori, care sunt special atraşi de ilustrări muzicale peisagistice, Kodály aparţinând acestora. Dacă Debussy îşi pictează tablourile prin combinaţii coloristice impresioniste (Marea, Iberia, etc.), Kodály creează în muzica sa mai degrabă tablouri realistice, cu multe trăsături lirice, tablouri îmbibate cu căldură sufletească.”[1]
Corurile pentru voci egale feminine, au de asemenea o semnificaţie aparte în cadrul creaţiei de ansamblu a lui Kodály Zoltán. Despre această semnificaţie ne vorbeşte foarte frumos Szabolcsi Bence, în articolul său intitulat: Kodály Zoltán (Kórusmuzsika) 1928 – K. Z. (Muzică pentru cor) 1928: „Pentru Kodály muzica corurilor feminine reprezintă în primul rând arta culorilor transfigurate, jocul tremurând al luminilor şi al umbrelor în mişcare, şi totodată regatul unei lire profund subiective. Vocea feminină apare în această asociere ca voce a naturii şi a coloristicii peisagistice. Nu înfruntă aici nici un fel de conflict, nu deşiră idee dramatică; în această muzică pentru cor spaţiul este deosebit de pătrunzător, se manifestă arta ce deschide perspective îndepărtate, este pătrunsă de un fel de liră visătoare, de dorinţa nestinsă a depărtărilor rememorate magic. Sonoritatea se transformă în lumină ce sclipeşte senzual, în respiraţia liberă a unei naturi ce fluctuează fără limite.”[2]
Ciclul de coruri pe voci egale feminine Hegyi éjszakák I-V (Nopţi montane) de Kodály Zoltán, cuprinde 5 coruri concepute de autor fără text (doar două litere: A______ şi M_______), prin asta autorul urmărind în exclusivitate efectul sonor coloristic. Compozitorul a fost preocupat ideatic de ele mult timp (primul cor fiind compus in 1923, iar al 5-lea în 1962 - restul (2-3-4) între anii 1955-56). Corurile acestui ciclu pot fi interpretate şi ca fundal sonor pentru expoziţii sau alte reprezentări scenice (balet, pantomimă etc., sau chiar intercalate ca segmente sonore în filme). Aceste lucrări conţin soluţii componistice armonico-tonale foarte interesante.
Primul cor (Hegyi éjszakák I), într-un tempo constant Assai lento, măsura de 4/4 totalizează 58 de măsuri, fiind conceput într-o formă strofică, variaţională. Schema formei se prezintă astfel:
Ex. 1


Ex. 2
Szabolcsi Bence, în opusul citat anterior, face următoarele aprecieri la adresa acestei lucrări:
“… este reprezentativ «corul zumzăit» al lucrării Hegyi éjszakák (cor de femei fără text) cu cele patru sunete de bază sunând continuu (fa-sol-la-si), în care deasupra acestui acord «lidic» ce pluteşte sonor fără întrerupere, vocile solo se apelează reciproc ca spiriduşi rătăcitori; este un sunet eteric, neîntrupat, ca ecoul în vânt al melodiei unui spirit îndepărtat, care acum se apropie, mocneşte, străluceşte iar şi iar, şi te încântă. Acesta este realmente un dans feeric, o poveste vizionară, ce se îndepărteză legănat în eter, “plutind” fără susţinerea sunetelor unei regiuni mai grave.”[3]
Corul debutează deci în pianissimo, în modul Fa lidic, cu ascensiunea treptată, şi menţinerea sonoră a tetracordului inferior, mărit, pe parcursul primei fraze muzicale. Extremele acestui tetracord, sunetele fa - si sunt în relaţie axială pol-antipol (cvartă mărită sau cvintă micşorată), relaţie specifică armoniei secolului XX. Sunetele însumate conturează un cluster diatonic de patru sunete.
Transpunând sunetele în culoare după legenda de mai jos, graficul primelor 4 măsuri creează o imagine coloristică foarte proporţională:
Ex. 3 Spectrul sonor coloristic (măsurile 1-4)
*) În cadrul graficului o pătrăţică reprezintă valoarea unei optimi!
Fraza următoare aduce cu sine o foarte uşoară modificare melodică în sopran I. În măsura 6 autorul circumscrie sunetul si prin la şi do:
Ex. 4 (m. 5-8)
Apare apoi în măsurile 9-10 şi motivul melodic de bază a lucrării, în vocea a III-a, unisono, fără divisi:
Ex. 5
Această formulă melodică de bază împânzeşte în cele ce urmează toată ţesătura muzicală, aceasta devenind din ce în ce ai densă. Deja din a treia frază muzicală a primei secţiuni de formă acest motiv apare la vocea a 3-a sub sunetele de pedală ale celei de a doua voci:
Ex. 6
Fraza de mai sus amplifică în continuare linia pedalei superioare, printr-o nouă şi uşoară modificare melodică în sopran I. În măsura 12 autorul circumscrie sunetul si prin la şi re de această dată, ridicând cu o secundă mare ambitusul:
În secţiunea Av1 pedala de tetracord mărit este construită şi menţinută continuu în vocile I şi II, în crescendo apoi decrescendo după modelul frazei antecedente a primei secţiuni de formă (A). La vocea a III-a sub pedală se succed însă 3 variaţii ale motivului melodic principal, conturând următorul spectru coloristic:
Ex. 7
Variaţiile se prezintă melodic astfel:
Ex. 8
Sunetele variaţiilor melodice de mai sus aşezate sub formă de scară cu baza pe sunetul la dau naştere unei game eoliene.
În măsura 15 compozitorul introduce sunetele de pedală treptat ascendent: II/II, apoi II/I, I/II şi I/I). În finalul secţiunii (măsurile 24-27) vocile de pedală sunt retrase tot treptat ascendent.
În aceste două secţiuni (A şi Av1) armoniile reies parcă de la sine, din suprapunerea variaţiilor motivului de bază cu sunetele de pedală. Clusterul diatonic de cvartă mărită creează o disonanţă de fundal, autorul evidenţiind astfel şi mai mult, prin contrapunct dramaturgic, savoarea plăcută a motivului melodic.
Secţiunea Av2 (măsurile 28-44) schimbă tipul de prelucrare melodică cu care ne-a obişnuit autorul în cele două secţiuni anterioare.
Ex. 9 (măsurile 30-38)
Prima sa perioadă muzicală (măsurile 30-38) încadrează mai întâi pedala mi-si, apoi fa-si printr-o dezvoltare secvenţială şi ascendentă, sub formă de canon a motivului melodic de bază, ce apare la vocea a I-a, şi este preluată după 2 timpi la vocea a 3-a, la octavă inferioară. Se schimbă în această secţiune şi litera cu care se intonează pedala. În secţiunile anterioare era consoana nazală M____, aici este vocala A____. Această deschidere sonoră de fundal cu o vocală are o motivaţie dramaturgică. Ţesătura muzicală se densifică, şi măsurile 39-41 constituie punctul culminant dinamic (fortissimo) şi tensional al piesei:
Ex. 10
re min. arm. la min. cu IIb
Secţiunea de aur pozitivă a corului nu se suprapune cu punctul culminant, ci evidenţiază începutul frazei nuzicale anterioare (măsura 36 timpul 3, mai precis: 35,844). Acesta este momentul în care ţesătura muzicală se densifică la toate cele trei voci, şi în vocea a I-a ambitusul atinge pentru prima dată pe parcursul lucrării punctul maxim, sunetul la2.

Ex. 11
+ S.A.

→ Mi frigic cu VI ↑ mi min arm.
Şi culorile tonale se schimbă în aceste măsuri: din mi frigic compozitorul modulează în mi minor armonic, apoi în re minor armonic, iar în momentul culminaţiei dinamice în la minor cu treapta a II-a coborâtă.
Ex. 12 Spectrul coloristic al discursului muzical din secţiunea Av2
+ S.A.

Punct culm.
Din spectrul sonor coloristic se vede foarte clar aglomerarea sonoră a măsurilor 36-40, momente pline de forţă expresivă ale corului. În aceste măsuri dispare şi pedala vocilor interioare, acestea intonând în divisi melodii contrapunctice libere. Din nou treptat ascendent, din măsura 40 compozitorul reintroduce în discursul muzical suportul de pedală, un cvintsextacord alterat de septimă: sib – re – fa – sol# (care enarmonic este un acord de septimă de dominantă în Mi b major, respectiv acord major cu septimă mică). Pe această pedală acordică se opreşte autorul în măsura 44, prelungită de o coroană. Între secţiunile Av2 şi Av3 autorul rupe discursul muzical printr-o măsură general pausa cu coroană.
Ex. 13 Spectrul coloristic al secţiunii Av3
Secţiunea Av3 în primele şase măsuri ale sale reia identic începutul secţiunii A cu scopul rotunjirii formei, aici primele patru măsuri fiind interpretate cu vocala A_____. Abia din măsura 50 sonoritatea se estompează prin consoana M______. După culminaţia măsurilor 36-41 pauza generală intercalată precum şi reluarea primelor măsuri ale lucrării creează o impresie extraordinară auditoriului. În măsurile finale, compozitorul ne reaminteşte canonul, capul motivic ce este intonat de vocea a III-a începând din măsura 52 este preluat la octavă superioară, variat, în solo, în ultimele 4 măsuri ale lucrării, ce se stinge în rallentando e morendo, în pianissimo posibile.
Închei prezentarea de faţă cu un citat de compozitorul Ede Terényi, care referitor la acest prim cor se exprimă astfel: „Prima parte a ciclului Hegyi éjszakák, fiind până azi una dintre lucrările cele mai populare ale lui Kodály, trezeşte la viaţă programul indicat în titlu, de asemenea în Fa. Această lucrare corală (...) nu are text, şi tocmai din această cauză, imaginaţia muzicală preferenţial pitorească a lui Kodály se poate desfăşura liber în toată splendoarea sa impresionistică. În această muzică, imaginaţia lui Kodály se lansează în muzica stelară cosmică a serii, a nopţii de această dată nu numai umane”.[4]
BIBLIOGRAFIE:
Szabolcsi, Bence, Kodály Zoltán (Kórusmuzsika) 1928, in: Kodály-Mérleg 1982 (Tanulmányok) – [Balanţă-Kodály 1982 – Studii)], Ed. Gondolat, Budapest, 1982, p. 60-65.
Terényi, Ede, Kodály 125. – Kodály képek, Kodály arcok (Kodály 125 – Tablouri Kodály, Chipuri Kodály), in: Helikon, irodalmi folyóirat (revistă literară), Anul XVIII, 2007, nr. 12 (482), 25 iunie.


[1] Terényi, Ede, Kodály 125. – Kodály képek, Kodály arcok (Kodály 125 – Tablouri Kodály, Chipuri Kodály), in: Helikon, irodalmi folyóirat (revistă literară), Anul XVIII, 2007, nr. 12 (482), 25 iunie. (traducere în ro.: Gabriela Coca)
[2] Szabolcsi, Bence, Kodály Zoltán (Kórusmuzsika) 1928, in: Kodály-Mérleg 1982 (Tanulmányok) – [Balanţă-Kodály 1982 – Studii)], Ed. Gondolat, Budapest, 1982, p. 61. (traducere în ro.: Gabriela Coca)
[3] Szabolcsi, Bence, Kodály Zoltán (Kórusmuzsika) 1928, in: Kodály-Mérleg 1982 (Tanulmányok) – [Balanţă-Kodály 1982 – Studii)], Ed. Gondolat, Budapest, 1982, p. 61. (traducere în ro.: Gabriela Coca)
 
[4] Terényi, Ede, Kodály 125. – Kodály képek, Kodály arcok (Kodály 125 – Tablouri Kodály, Chipuri Kodály), in: Helikon, irodalmi folyóirat (revistă literară), Anul XVIII, 2007, nr. 12 (482), 25 iunie. (traducere în ro.: Gabriela Coca)